PPT

Alle som har tilknytning til videregående opplæring - elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere - kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten.

 

PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks helse- og sosialetaten, arbeidskontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar vanligvis den sakkyndige vurderingen dersom du har rett til spesialundervisning, har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener. Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt. (sitat fra "Din videregående opplæring" s. 19)

PPT for videregående opplæring for Agder fylkeskommune
Tordenskjoldsgate 65
Serviceboks 518
4605 Kristiansand
Tlf. 38074750

Kontaktperson for Byremo videregående skole:

Kai Rune Torbjørnsen

Kai.Rune.Thorbjornsen@agderfk.no