Mobbeombud i Agder

Mobbeombudet skal bidra til at alle barnehagebarn, elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø og fritid uten mobbing og trakassering.

Mobbeombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson for deg. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten at du er enig.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak - mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

  • Elever, foreldre og alle andre rundt eleven
  • Lærlinger og lærekandidater
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva gjør mobbeombudet?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Snakker med elever, foresatte og andre som trenger råd og veiledning
  • Er talerør i mobbesaker
  • Formidler kunnskap og informasjon om elevenes rett til et godt psykososialt miljø
  • Har ulike kurs og foredrag til elever, lærlinger og ansatte i skoler og bedrifter
  • Deltar i den regionale og nasjonale debatten

Mer informasjon og kontaktopplysninger 

Du kan finne mer informasjon om elev-, lærling og mobbeombudene i Norge her:

Ombudsfunksjoner