Byremo vgs

PEDAGOGISK PLATTFORM

I.VISJON

VI SKAL SKAPE BEGEISTRING VED Å YTE OG MESTRE

 

II. DEFINISJON AV KJERNEVERDIER

Aktivitetene ved vår skole skal kjennetegnes av å være:

 

ELEVORIENTERT

Med det mener vi:

 • Vi skal ha tid til den enkelte elev
 • Vi skal systematisk følge opp den enkelte elevs utvikling faglig og sosialt
 • Vi skal lære eleven å lære
 • Vi skal la eleven delta aktivt i utviklingen av sitt eget og skolens læringsmiljø

 

INKLUDERENDE

Med det mener vi:

 • Vi skal styre arbeidsfellesskapet ved å se verdien av sosiale arrangement for hele personalet
 • Vi skal se den enkeltes ressurser og stimulere til medvirkning og kompetanseutvikling
 • Vi skal utvikle trygghet, tilhørighet og samhørighet ved arrangement der elever og ansatte møtes på en fellesarena

 

HOLDNINGSKAPENDE

Med det mener vi:

 • Vi skal vise hverandre gjensidig toleranse og respekt, og formidle verdier som folkeskikk, likeverd og medansvar
 • Vi skal snakke med hverandre, ikke om hverandre
 • Vi skal få den enkelte til å yte sitt beste ved å gi og motta både ros og konstruktive tilbakemelding

 

NYTENKENDE

Med det mener vi:

 • Vi skal være åpne for samarbeid med andre aktører i nærmiljøet for å forankre skolen som læringsarena og utvikle skolen som samlingsarena for lokalsamfunnet
 • Vi skal være en skole som alltid søker å bli bedre på metode og organisering
 • Vi skal være en skole for framtida

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden