for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 9A-10 (før 01.08.17 § 3-7), og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert forskrift er vedtatt i Hovedutvalg for kultur og utdanning 29.08.2017.

Bestemmelser som gjelder bruk av IKT-utstyr er regulert i IKT-reglementet fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune18.09.08.

INNHOLD

§ 1 Formål

§ 2 Virkeområde

§ 3 Elevenes plikter

§ 4 Arbeids- og læringsmiljø 

§ 5 Oppmøte og fravær

§ 6 Fusk eller forsøk på fusk

§ 7 Elevenes rettigheter

§ 8 Kontakt skole-hjem

§ 9 IKT-reglement

§ 10 Refsingstiltak 

§ 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak

§ 12 Skolenes tilleggsregler 
  

 

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, skoleveien og i digitale medier.

Reglementet skal fremme god orden og atferd og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gi bestemmelser om:

 • Elevenes rettigheter og plikter ut over det som omfattes av opplæringsloven med forskrift og forvaltningsloven.
 • Bestemmelser om orden og atferd.
 • Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker.

                                                                                                      


§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og, så langt det passer, også for kurselever og andre deltakere i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden, på skoleveien, og på skolens læringsplattform. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud.
 

§ 3 Elevenes plikter

a.   Eleven plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid.

b.   Eleven skal møte forberedt til opplæringen og ha med det utstyret opplæringen krever.

c.   Eleven skal delta aktivt i opplæringen. Elevens ansikt skal være fullt synlig.

d.   Eleven skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder.

e.   Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Tyveri, hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven, og evt. politianmeldes.

f.    Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

 

§ 4 Arbeids- og læringsmiljø

a.   Alle har ansvar for å medvirke til et godt skolemiljø. Plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme.

b.   Elever som er vitne til plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal snarest melde dette til en ansatt ved skolen.

c.   Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

d.   Det er ikke tillatt å forstyrre opplæringen slik at medelevers læringsutbytte reduseres.

e.   Det er ikke tillatt å benytte noen form for tobakk i skoletiden. Forbudet gjelder hele skoletiden uavhengig av hvor eleven befinner seg. I skolens lokaler og utearealer, og i øvrige lokaler skolen leier eller disponerer omfatter forbudet også bruk av elektroniske sigaretter.

f.    Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden, også ved ekskursjoner. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler.

g.   Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner, dersom dette ikke brukes i undervisningen.

h.   Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene ivaretas.

i.    Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.

j.    Det er ikke tillatt å bruke skolen til å fremme kommersielle interesser overfor medelever uten etter spesiell avtale med rektor.

 

§ 5 Oppmøte og fravær

a.   Eleven har plikt til å møte presis, og delta aktivt i opplæringen. Forsentkomming og udokumentert fravær kan føre til nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd. Det regnes som fravær hvis eleven kommer senere enn 15/20 minutter etter at timen har begynt. Hvis en skoletime varer i 45 minutter, er grensen 15 minutter. Hvis timen varer i 60 minutter, er grensen 20 minutter.

b.   Dersom en elev blir syk, eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder.

c.   Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag.

d.   En elev som har udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av timetallet i et fag etter første termin, får ikke halvårsvurdering med karakter i faget. En elev som har udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av det totale timetallet, får ikke standpunktkarakter i faget. Eleven skal ved skolestart få beskjed om hvor mange timer 10 prosent utgjør i hvert enkelt fag.

e.   Hvis faglærer har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, kan eleven likevel få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter hvis fravær over 10 prosent er dokumentert, og skyldes:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Inntil to dager til religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

f.    Fraværsgrensen kan økes til 15 prosent hvis rektor vurderer at det er klart urimelig at en elev som har 10 prosent fravær eller mer, ikke får karakter. En slik økning skal bare gis i spesielle tilfeller, etter en vurdering av årsakene til fraværet.

 

§ 6 Fusk eller forsøk på fusk

a.   Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller eksamenslignende prøveformer, skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig.

b.   Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen behandles etter reglene i forskrift til opplæringsloven § 3-37. Eksamen annulleres og eleven mister standpunktkarakteren. Eleven kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter.

c.   Fusk eller forsøk på fusk ved eksamenslignende prøver inngår i vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av atferdskarakteren. Fusk og/eller plagiat kan føre til at eleven får vist lite egen kompetanse, og prøven kan bli vurdert til lav måloppnåelse. 

d.   Plagiat vil si å presentere eller innlevere tekster, deler av tekster, oppgaveløsninger o.l. som er produsert av andre, uten å oppgi kilde.

 

§ 7 Elevenes rettigheter

a.   Eleven bør, og har rett til, å ta opp med skolen (evt. gjennom elevtillitsvalgte eller elevombudet) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Saken tas opp med kontaktlærer, som evt. bringer den videre til rektor/avdelingsleder. Eksempel på slike saker kan være:

 • at læreplanene ikke følges
 • at eleven ikke får den hjelp han/hun har krav på
 • mangler ved utstyret som brukes i undervisningen
 • dårlig fysisk eller psykisk læringsmiljø eller klassemiljø
 • andre brudd på lov og/eller forskrift.

 

b.   Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt, og rektor har overordnet ansvar for at oppslagstavlene ikke benyttes i strid med lover og regler. Alle oppslag skal være stemplet. Utdeling av brosjyrer og annet materiell skal være godkjent av rektor eller avdelingsleder.

 

c.   Elevorganisasjonen (EO), og enkeltelever kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden.

 

 

§ 8 Kontakt skole-hjem

Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndige. Elev og foreldre/foresatte til umyndig elev har rett til følgende (forskr. § 20-4):

 • varsel om elevens fravær
 • varsel ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, orden eller atferd, og ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd
 • informasjon om elevens og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrift
 • annen viktig informasjon om eleven.

Det forutsettes at elevene selv videreformidler annen aktuell informasjon til foreldre/foresatte.

 

§ 9 IKT-reglement

Bestemmelser som gjelder bruk av IKT-utstyr, og refsingstiltak ved brudd på bestemmelsene, er nedfelt i fylkeskommunens IKT-reglement.

 

 

§ 10 Refsingstiltak

Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak og/eller andre tiltak. Bruk av refsingstiltak skal nedtegnes. Tap av elevrettigheter påvirker ikke oppfølgingstjenestens ansvar for eleven.

 

Refsingstiltak etter oppl. § 9A-11:

a.    Utelukking fra opplæringen for resten av arbeidsøkta, etter avgjørelse av faglærer.

b.    Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor/avdelingsleder.

c.     Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan rektor gi bortvisning i inntil fem dager.

d.    Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelsen kan utdanningssjefen bortvise eleven for resten av skoleåret.

 

Bortvisning for mer enn én dag er enkeltvedtak, og eleven har rett til å klage på vedtaket.

 

I tillegg til refsingstiltak etter oppl. § 9A-11 kan tiltakene under være en konsekvens av brudd på reglementet. 

 • Påtale fra tilsatte ved skolen.
 • Nedsatt karakter i orden eller atferd.
 • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter
 • Ved skade og lignende på skolens eiendom, kan eleven bli pålagt å rengjøre/reparere, evt. å betale erstatning (jf. skadeserstatningsloven).
 • Politianmeldelse.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Krenkende behandling som refsingstiltak er ikke tillatt.

Ved brudd på ordensreglementets § 4a om mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen, i tillegg til refsingstiltak, iverksette forebyggende tiltak.

 

§ 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak

En elev som har brutt ordensreglementet skal ha anledning til å forklare seg for den som tar avgjørelsen om refsingstiltak. Skolen skal vurdere alternative tiltak, for eksempel individuell kontrakt. Rådgiver skal ha hatt anledning til å uttale seg i forbindelse med refsingstiltak etter oppl. § 9A-11, bortvisning.

 

Refsingstiltak etter oppl. § 9A-11 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed rett til å se dokumentene i saken, og kan klage på vedtaket. Eleven har rett til å få veiledning om rettighetene sine, og om framgangsmåten ved klage. Elevombudet kan hjelpe med dette. Klage på bortvisning sendes til fylkeskommunens klagenemnd.


§ 12 Skolenes tilleggsregler

For forhold som ikke dekkes av dette reglementet eller felles regler gitt av departementet eller fylkeskommunen, kan den enkelte skoles ledelse etter drøfting med elevrådet eller skoleutvalget vedta egne regler. Før slike regler vedtas, skal vanlige høringsrutiner benyttes. § 12 må også beskrive evt. refsingstiltak knyttet til brudd på bestemmelsene i skolens tilleggsregler.

 

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 9. mai 2013 | Skriv ut siden