KLAGE PÅ VURDERING – et lite utdrag fra kapittel 5 i opplæringsloven

Hva kan det klages på?

 • Standpunktkarakterer
 • Eksamenskarakterer
 • Vedtak om IV
 • Karakterer i orden og atferd

 

Hvem kan klage?

 • Elever
 • Foreldre har selvstendig klagerett når eleven er umyndig

 

Resultat på klage

 • Kan gå i elevens favør og disfavør
 • Endelig

 

Hvordan kage?

 • Klagen skal sendes til skolen innen 10 dager  
 • Må være skriftlig og underskrevet
 • Skal inneholde hvilken karakter en klager på og begrunnelse for klagen

 

Rett til begrunnelse for karakteren

 • Kan kreve begrunnelse for karakteren det blir klaga på. Gjelder også når det blir gitt IV
 • Begrunnelsen skal gis av faglærer el sensor
 • Unntak er skriftlig eksamen, der kan en ikke kreve begrunnelse, men en har rett til å få kopi av besvarelsen og bli gjort kjent med eventuelle retningslinjer for sensorer

 

Saksgang

 • Ved klage på skriftlig eksamen blir besvarelsen vurdert på nytt av andre sensorer
 • Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som har noe å si for resultatet. Dersom klageren får medhold, blir resultatet annullert og kandidaten får rett til å gå opp til ny eksamen, med ny sensor
 • Ved klage på standpunktkarakterer og fag med IV kan klageinstansen bare vurdere om gjeldene forskrifter om karaktersetting er fulgt. Ved brudd skal faglærer og rektor gi ny vurdering. Rektor setter endelig karakter
 • Ved klage på karakteren i orden og atferd skal kontaktlærer og rektor gi frasegn som sammen med klagen skal sendes til klageinstansen. Frasegna skal si noe om tidligere karakter, hvilke tiltak skolen har satt i gang og en begrunnelse for karakteren. Klageinstansen avgjør om karakteren skal forandres.